فصل اول
بند الف : تخلفات و جرایم خرید و تهیه گندم :
خرید گندم با آفت و مواد زاید خارج از ضوابط شورای اقتصاد .
2 - خرید گندمهای نامرغوب به عنوان گندم مرغوب .
3 - خرید صوری گندم به نحوی که بابت گندم نرسیده به مقصد وجه پرداخت گردد .
4 - عدم مطابقت گندم خریداری شده با مفاد قرارداد .
5 - جابجائی و نگهداری غیر مجاز گندم .
6 - سهل انگاری و عدم رعایت ضوابط نگهداری گندم .
7 - سهل انگاری در پیش بینی به موقع گندم مورد نیاز از سوی مسئولین مربوطه .
8 - عدم حمل به موقع گندم به کارخانه های آرد .
9 - عدم خرید به موقع از کشاورزان .

تعزیرات بند الف :
موارد فوق ، تخلف محسوب و هر نوع قصور و تقصیر در این رابطه :
مرتبه اول - از متخلف تا سه برابر آنچه من غیر حق تحصیل نموده یا خسارت وارد آورده اخذ خواهد شد .
مرتبه دوم - از متخلف تا پنج برابر آنچه من غیر حق تحصیل نموده یا خسارت وارد آمده اخذ خواهد شد .
مرتبه سوم - تا هشت برابر آنچه من غیر حق تحصیل نموده یا خسارت وارد آورده اخذ می گردد. علاوه بر آن متخلف از خدمات دولتی طبق تشخیص کمیسیون تعزیرات حکومتی امور گندم و آرد و نان استان محروم خواهد شد.
تبصره - تخلفات و تعزیرات مربوط به خرید گندم از خارج کشور با پیشنهاد رئیس دفتر پیگیری های ویژه نخست وزیری به کمیسیون مرکزی نظارت منعکس تا پس از بررسی جهت هرگونه تصمیم به استحضار نخست وزیر محترم برسد .

بند ب : تخلفات وجرایم حمل گندم و آرد :
1 - حمل گندم و آرد و سبوس بدون داشتن بارنامه مجاز و پته خروجی که برای وسایط نقلیه در این امر صادر می شود ( حمل گندم و آرد و سبوس مورد نیاز ) .
2 - حمل گندم بین شهری از سیلوها و انبارهای غله دولتی به سیلوها و انبارهای غله دولتی همان استان یا سایر استانها بدون صدور بارنامه نمونه 53 توسط واگن یا کامیون ( راه آهن - حمل ونقل جاده ای )

تعزیرات بند ب :
موارد فوق تخلف محسوب و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف است در طرق و گلوگاه شهرها مدارک حمل گندم و آرد و سبوس را مطالبه و در صرت مشاهده تخلف :
مرتبه اول - محموله را ضبط و گزارش لازم به کمیسیون ویژه استان مربوطه ارسال دارد و کمیسیون تعزیرات امور گندم ، آرد و نان حسب مورد جریمه ای تا معادل وزن محموله برای گندم هر کیلو40 ریال و برای آرد هر کیلو50 ریال و برای سبوس هر کیلو30 ریال جهت متخلف تعیین نماید.
مرتبه دوم - محموله را ضبط و گزارش لازم به کمیسیون فوق ارسال می گردد تا جریمه ای معادل حداکثر دو برابر وزن محموله گندم از قرار کیلویی 40 ریال و آرد کیلویی 50 ریال و سبوس هرکیلو 30 ریال برای متخلف تعیین گردد.
مرتبه سوم - نیروی انتظامی ضمن ضبط محموله به مدت یک سال گواهینامه راننده را نیز ضبط و گزارش لازم به کمیسیون مزبور ارسال می دارد تا کمیسیون جریمه ای حداکثر معادل پنج برابر وزن محموله گندم به قیمت کیلویی 40 ریال و آرد کیلویی 50 ریال وسبوس هر کیلو30 ریال تعیین نماید.

بند ج : تخلفات و جرایم کارخانه های آرد:
1 - وجود گندم غیر مجاز در کارخانه های آرد.
2 - عدم توزین آرد تحویلی (قپان کارخانجات آرد سازی بایستی دارای تاییدیه از موسسه استاندار باشد) .
3 - ارسال آرد یا سبوس به آدرس غیر از آنچه در بارنامه وبرگ عبور مربوطه (دستور شورای آرد و آنان ) آمه .
4 - عدم رفع فضولات گندم و سبوس گیری - رطوبت بیش از حدمجاز0
5 - اقدام به خارج نمودن غیر مجاز گندم یا آراد تحت هرعنوان از قبیل فضولات گندم ، دان مرغ ، سبوس وغیره .
6 - خرید حوال از نانواییها، فروش حواله آرد، تحویل آرد با کیسه های نامناسب و بدون نشان کارخانه .
7 - قبول گندم ، دخل وتصرف در گندمهای دولتی به صورت تعویض یا تداخل ، تولید و تحویل آرد نامطلوب .
8 - قبول گندم خود مصرفی کشاورزان برای تبدیل به آرد در کارخانجات آرد دولتی بدون مجوز لازم .
9 - عدم رعایت بهداشت دستگاههای شستشو، و عدم رعایت ضوابط فنی در جریان خط تولید کارخانه .
10 - عدم نگهداری منظم حسابها، معاملات ونقل وانتقالات اقلام ورودی و خروجی کارخانجات آرد سازی در دفاتر رسمی و قانونی (پلمپ شده مورد تائید موزارت امور اقتصادی و دارایی )
11 - تعطیل خودسرانه کارخانه.

تزیرات بندج :
در رابطه با هر یک ازموارد فوق که تخلفی از ناحیه کارخانه مشاهده شود مرتکب :
مرتبه اول - تا دو برابر آنچه من غیر حق تحصیل کرده یا خسارت وارد آمده جریمه می شود.
مرتبه دوم - علاوه بر پرداخت از دو برابر تا معادل پنج برابر آنچه من غیر حق تحصیل کرده یا خسارت وارد آمده به مدت ده الی پنجاه روه سهمیه اش قطع خواهد شد.
مرتبه سوم - علاوه بر جریمه ندقی بار دوم خلع ید از مدیر کارخانه (صاحب پروانه ) به مدت یک سال و ضبط درآمد آن و نصب مدیر منتخب از سوی کمیسیون تعزیرات امور گندم و آرد و نان .
تبصره - گندم غیر مجازی که در جریان تبدیل گندم دولتی به آرد و در کارخانه به دست می آیاد متعلق به دولت بوده و به نفع دولت ضبط می گردد.

بند د: جرایم و تخلفات نانواییها:
1 - کم فروشی از حیث وزن ومقدار0
2 - گران فروشی.
3 - فروش آرد.
4 - جابجایی سهمیه.
5 - واگذاری پروانه به غیر به هر شکل ممکن.
6 - عدم حضور و تصدی تمام وقت صاحب پروانه در مغازه نانوایی.
7 - تعطیل خودسرانه نانوایی در ساعات کار0
8 - هر نوع تغییر غیر مجاز در نوع پخت که باعث افزایش قیمت گردد (شیرمال ، روغنی ، قندی ، خشکه پزی وغیره ) .
9 - تبدیل خودسرانه نوع پخت و عدم مطابقت با پروانه.
10 - عدم عرصه نام مرغوب و بهداشتی ( به عمل نیامدن خمیر).
11 - داشتن پروانه غیر مجاز0
12 - اضافه کردن کنجد یا خشخاش در پخت نان بدون درخواست مشتری یا به انگیزه عدم رعایت نوبت .
13 - عدم نصب تابلو مشخصات نانوایی ، و عدم اعلام ساعات پخت و ایام کشیک تعطیلات .
14 - ایجاد نارضایتی در مردم و اعمال تبعیض در عرضه نان.
15 - عدم استفاده از خمیرمایه و جوش شیرین دریافتی.
16 - واسطه گری و دلالی در امر خرید و فرو شغیر مجاز گندم ، سبوس ، خیر مایه و جوش شیرین دریافتی .

تعزیرات بند د:
در صورت تخلف از موارد فوق در مرتبه اول علاوه بر ضبط آنچه من غیر حق تحصیل شده یا خسارت وارد آمده جریمه ای بین 5000 تا یکصد هزار ریال .
مرتبه دوم - علاوه بر ضبط آنچه من غیر حق تحصیل شده یاخسارت وارد آمده جریمه ای بین یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال تعلق خواهد گرفت ودر صورت تکرار تخلف پروانه متخلف لغو خواهد شد و به نحوی که به هیچ وجه پخت نام تعطیل نگردد واحد نانوایی از سوی کمیسیون امور گندم ، آرد و نان اداره گردیده تا برابرضوابط شورای آرد و نان پروانه به نام فرد واجد شرایط صادر گردد.

بند ه : تعزیر کارمندان دولت مشمول این آئین نامه :
در کلیه مواردی که تخلفات و جرایم موضوع این آئین نامه توسط کارمند صورت می گیرد منحصرا" تعزیرات زیر اعمال می گردد:
برای بار اول برابر آنچه من غیر حق تحصیل شده بعنوان جریمه اخذ وانفصال موقت خدمت کارمنداز سه ماه تا یکسال و در صورت تکرار علاوه بر جریمه ای که تا پنج برابر آنچه من غیر حق تحصیل شده ، و یا آنچه من غیر حق تحصیل شده یا خسارت وارد آمده موجب انفصال دایم از خدمات دولتی می گردد:

بند و: تعزیر عاملین اجرائی ، کارکنان ومامورین نظارت :
در صورتی که هر یک از عاملین اجرائی و کارکنان ومامورین نظارت موضوع این آئین نامه مرتکب سوءاستفاده و گزارش کذب ، تبانی وارتشاء وتخلفات مشابه گردند بعد از تایید استاندار به تعزیرات زیر حسب مورد محکوم می گردند.
1 - در خصوص عاملینی که کارمند دولت باشند برابر بند (ه) تعزیر خواهند شد.
2 - در صورتی که متخلفین این بند کارمند دولت نباشد علاوه بر دریافت تا سه برابر آنچه من غیر حق تحصیل نموده یا خسارت وارد آمده از سمت برکنار و از اشتغال در خدمت مشابه محروم می گردند.

بند ز: سایر تخلفات و جرایم ( سازمان غله ، اعضای شورای آرد و نان و مراکز ذیربط) :
1 - عدم تعیین کل سهمیه مناسب آرد دکاکین نانوایی در هر یک از محلات شهر با توجه به جمعیت .
2 - عدم تعیین کل سهیمه آرد مورد نیاز هر شهرستان و استان با توجه به انواع آرد مصرفی .
3 - تاخیر در صدرو حواله گندم از سیلو به کارخانه آرد.
4 - عدم کنترل و نظارت بر حمل گندم از سیلو به کارخانه آرد سازی وتبدیل گندم به آرد.
5 - اعمال تبعیض و هرگونه سوءاستفاده در توزیع خمیر مایه ، جوش شیرین ، سوخت یا سهمیه کالاهای مورد مصرف نانواییها و واحدهای گندم ، آرد ونان .
6 - تبدیل پخت و یا انتقال بی مورد دکاکین نانوایی.
7 - عدم رعایت نرخ گندم و آرد در حوالجات متناسب با نوع پخت و تولید نان از قبیل صدور حواله به نرخ دولتی برای نان فانتزی

تعزیرات بندز:
رسیدگی به تخلفات و هر گونه تعزیر بند (ز) در مرتبه اول توسط استاندار و در صورت تکرار براساس پیشنهاد رئیس دفتر پیگیریهای ویژه نخست وزیر در کمیسیون مرکزی نظارت طرح و تصمیم لازم اتخاذ می گردد.

فصل دوم
مرجع تشخیص تخلف ، تعیین واجرای تعزیر و مقررات مربوطه
1 - مسئولیت اجرای آئین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم ،آرد و نان در استانها به عهده کمیسیونی به ریاست استاندار یافرماندار مشتمل از اعضای منتخب شورای آرد و نان و دستگاههای دیربط به شرح زیر خواهد بود:
کمیسیون تعزیرات امور گندم ، آرد و نان استان موظف اندگزارش اقدامات مربوط به اجرای این آئین نامه را هر پانزده روز یکبار منظما" به رئیس دفتر پیگیری های ویژه نخست وزیر ارسال نمایند.
اعضای کمیسیون تعزیرات امور گندم ، آرد و نان در استانها عبارتنداز:
1 - استاندار ( رئیس کمیسیون ویژه استان )
2 - مدیرکل غله استان
3 - مدیر کل بازرگانی استان
4 - فرماندهی نیروی انتظامی استان
5 - عضو شورای مرکزی جهاد استان (مسئول امورشهرستانها درجهاد استان )
6 - مدیر تعاون روستایی استان
اعضای کمیسیون تعزیرات امور گندم ، آرد ونان در شهرستانها عبارتنداز:
1 - فرماندار
2 - مدیر اداره غله شهرستان (در صورت فقدان اداره درشهرستان نماینده منتخب مدیر کل اداره غله استان )
3 - رئیس اداره بازرگانی شهرستان (درصورت فقدان اداره در شهرستان نماینده مدیر کل اداره غله استان )
4 - فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان
5 - عضو شورای مرکزی جهاد شهستان
6 - مدیر تعاون روستایی شهرستان
2 - مبنای رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی امور گندم ، آرد و نان استان وشهرستان گزارش بازرسین خواهد بود.
3 - استانداران وفرمانداران می توانند از افراد متعهد و نیروهای بسیج ، سپاه و کمیته و سایر نیروهای مردمی استفاده نمایند و حکم بازرسی جهت آنان صادر نمایند.
4 - فرم گزارش بازرسی و نظریه کمیسیون تعزیرات امور گندم ، آرد و نان استان و شهرستان بعنوان مرجع تشخیص تخلفات و تعیین تعزیرات به پیوست می باشد.
5 - کمیسیون تعزیرات امور گندم ، آرد و نان استان وشهرستان ، براساس مفاد این آئین نامه تعزیرات مربوط را متناسب نوع تخلفات گزارش شده تعیین وعوامل اجرای تعزیر را مشخص می نمایند.
6 - بودجه جاری کمیسیون تعزیرات گندم ، آرد ونان ومامورین و بازرسان تعزیرات مربوطه از محل درآمدسازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تامین و جهت این امر در اختیارنخست وزیر قرار می گیرد تا متناسب با نیاز هر قسمت در اختیار استانداران و امور مربوطه قرار گیرد، کلیه جرایم ماخوذه توسط کمیسیونهای تعزیرات مستقیما" به حساب خزانه وارزیر می گردد.
7 - در صورتی که متخلف از پرداخت جریمه استنکاف نموده کمیسیون تعزیرات امور گندم ، آرد ونان پس از گذشت بیست روز پس از تائید شخص استاندار تا زمانی که متخلف حاضر به اجرای حکم طبق تبصره 1 ذیل این بند نگردد به ترتیب به حبس تا ده روز، شلاق تا چهل ضربه و تبعید از سه ماه تا یک سال محکوم می نماید.
تبصره 1 - در طی زمان اجرای حک ( حبس ، شلاق ، تبعید) چنانچه متخلف حاضر به پذیرش و اجرای حکم اولیه شد ( تمکین نمود) با ارائه وثیقه معتبر از ادامه تعزیر خودداری خواهد شد.
8 - بازرسیهای ویژه جهت نظارت و بررسی نسبت به عملکردکمیسیون تعزیرات امور گندم ، آرد و نان استان توسط هیئت های اعزامی از سوی نماینده ویژه نخست وزیر در امور گندم ، آرد و نان به منظور نظارت بر اجرای این آئین نامه انجام م گردد.
9 - شورای آرد نان موظف است ساعات پخت ، روزهای کشیک ، و روزنهای تعطیل نانوائی ها را هر سه ماه یکبار تنظیم و به متصدی نانوائی ها جهت اطلاع عمومی ابلاغ نماید.

نوع :
4
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1368/01/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)