قانون راجع به موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
ماده واحده - موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده و دو ضمیمه می باشد و در تاریخ 26 مرداد 1343 در تهران به امضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه 1/9/1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نظر به این که دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که از این پس طرفین متعاهدین نامیده می شوند متساویا مایلند موافقتنامه ای به منظور تاسیس و بهره برداری بازرگانی سرویسهای هوایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی منعقد نمایند.
بنابر این نمایندگان تام الاختیار خود را برای این منظور به شرح زیر تعیین نموده اند:
دولت شاهنشاهی ایران .
جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه .
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی .
جناب آقای یوگنی فدوروویچ لوگینوف رییس هیات نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود درباره مواد ذیل موافقت نمودند:
ماده اول
از لحاظ این موافقتنامه :
1 - مقصود از عبارت "مقامات هواپیمایی " در مورد ایران رییس اداره کل هواپیمایی کشوری و هر شخص یا هیاتی است که مجاز باشد کلیه وظایف فعلی رییس اداره کل مزبور را انجام دهد و در مورد دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رییس اداره کل هواپیمایی کشوری منتسب به شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و هر شخص یا هیاتی است که مجاز باشد کلیه وظایف فعلی رییس اداره کل هواپیمایی کشوری منتسب به شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مزبور را انجام دهد.
2 - مقصود از عبارت "موسسه هواپیمایی معینه " یک موسسه هواپیمایی است که یکی از طرفین متعاهد کتبا به عنوان موسسه هواپیمایی که در خط یا خطوط مشخصه مندرج در جدول خطوط پرواز منضم به این موافقتنامه بهره برداری خواهد نمود به طرف دیگر معرفی نماید.
3 - مقصود از عبارت "سرویس هوایی " هر سرویس هوایی است که طبق برنامه به وسیله هواپیما به منظور حمل و نقل عمومی مسافر و پست یا بار انجام می شود.
4 - مقصود از عبارت "سرویس هوایی بین المللی " سرویس هوایی است که از فضای قلمرو بیش از یک کشور بگذرد.
5 - مقصود از عبارت "توقف به منظورهای غیر بازرگانی " فرود آمدن برای هر مقصودی غیر از سوار یا تخلیه کردن مسافر و بار یا پست می باشد.
6 - مقصود از عبارت "مبدا" قلمرو کشوری است که در آن مسافر و یا بار برای حمل در هواپیما سوار و یا بارگیری می شود مشروط بر این که چنین مسافران و یا بارها لااقل سه روز و پانزده روز به ترتیب در آن قلمرو باقی بمانند.
7 - مقصود از عبارت "مقصد" قلمرو کشوری است که در آن مسافر و یا بار پیاده یا تخلیه می شود مشروط بر این که چنین مسافران و یا بارها لااقل سه روز و پانزده روز به ترتیب در آن قلمرو باقی بمانند.
8 - مقصود از عبارت "ظرفیت " در مورد هواپیما گنجایش بارگیری هواپیمای مزبور است که در تمام یا قسمتی از خط موجود می باشد و مقصود از"ظرفیت " درباره "سرویس مورد موافقت " گنجایش آن هواپیما است که در سرویس مزبور مورد استفاده قرار می گیرد ضربدر تعداد دفعات رفت و آمد هواپیمای مزبور در زمان معین و خط و یا قسمتی از آن .
ماده دوم
1 - هر طرف متعاهد حقوق مشخصه در این موافقتنامه را برای به کار انداختن سرویسهای هوایی به وسیله موسسات هواپیمایی معینه به شرح زیر به طرف متعاهد دیگر اعطا می نماید.
حق ترانزیت - حق توقف به منظورهای غیر بازرگانی - حق ورود و خروج تجارتی برای حمل و نقل بین المللی مسافر و بار و پست در نقاطی واقع در قلمرو خود که در هر یک از خطوط مشخصه در بند مربوطه جدول خطوط پرواز ضمیمه این موافقتنامه مندرج است .
2 - سرویسهای هوایی در خطوطی مشخصه - بین تهران و مسکو و نقاط ماورا ممکن است به وسیله موسسات هواپیمایی معینه هر یک از طرفین متعاهدین به اسامی زیر افتتاح گردد:
الف - شرکت هواپیمایی ملی ایران (ایران ایر)
ب - اداره کل هواپیمایی کشوری منتسب به شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (ائروفلوت ).
3 - پروانه بهره برداری بدون تاخیر غیر موجه و حداکثر سی روز پس از دریافت اعلامیه حاکی از قصد یک طرف متعاهد دائر به بهره برداری در خطوط مشخصه از طرف متعاهد دیگر اعطا خواهد گردید.
ماده سوم
1 - هر یک از طرفین متعاهدین خطوط پرواز هواپیما در سرویس های مورد موافقت و نقاط عبور از مرزهای مملکتی را در داخل قلمرو خود تعیین خواهد نمود.
2 - جنبه های بازرگانی سرویسهای مورد موافقت موضوع موافقتنامه جداگانه خواهد بود که بین موسسات هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین منعقد و برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین تسلیم خواهد شد.
3 - موافقتنامه بازرگانی مزبور از جمله موضوعات مندرج در مواد 9 و 10 این موافقتنامه را شامل خواهد بود و همچنین سایر موضوعات مربوط به همکاری بازرگانی را به طور نامحدود از قبیل مراقبت فنی هواپیما در روی زمین و محاسبات مالی و ترتیبات راجع به هندلینگ بار و مسافر و ترتیبات مربوط به خدمت مسافرین و همچنین ترتیبات فروش جا در هواپیما و حمل و نقل به مقصد کشورهای ثالث و بالعکس را در بر خواهد داشت .
ماده چهارم
1 - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد درباره ورود و خروج هواپیمایی که در حمل و نقل هوایی بین المللی اشتغال دارند و در داخل قلمرو آن و همچنین قوانین مقررات مربوط به پرواز و ناوبری این نوع هواپیماها در قلمرو مزبور درباره هواپیمای موسسه هواپیمایی معینه طرف متعاهد دیگر به مورد اجرا گذارده خواهد شد و از طرف هواپیمای مزبور در موقع ورود و خروج و در موقعی که در قلمرو طرف متعاهد اول می باشند رعایت خواهد گردید.
2 - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد درباره ورود و خروج مسافر و سرنشین و بار و پست هواپیما در داخل قلمرو آن از قبیل مقررات مربوط به ورود و ترخیص و مهاجرت و گذرنامه و گمرک و ارز و قرنطینه توسط خود مسافرین و سرنشینان هواپیمای طرف متعاهد دیگر و یا از طرف آنان در موقع ورود و خروج و در مدتی که در داخل قلمرو طرف معاهد اول می باشند رعایت خواهد گردید. بار و پست - نیز مشمول قوانین و مقررات فوق الذکر خواهد بود.
3 - هر یک از طرفین متعاهدین نسخه های قوانین و مقررات مربوطه مورد اشاره در این ماده را در اختیار طرف متعاهد دیگر خواهد گذارد.
ماده پنجم
هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ خواهد داشت که حقوق پیش بینی شده در ماده 2 این موافقتنامه را که به یک موسسه هواپیمایی معینه طرف متعاهد دیگر اعطا شده است معلق یا فسخ نماید و یا شرایطی را که برای استفاده آن موسسه از حقوق مزبور لازم می داند تحمیل کند در موردی که قانع نشده باشد که مالکیت عمده و تسلط موثره در موسسه هواپیمایی معینه مزبور در دست اتباع طرف متعاهد دیگر می باشد و یا در مواردی که موسسه هواپیمایی معینه طرف متعاهد دیگر از اجرای قوانین و مقررات کشور اعطاکننده حق تخلف نماید و یا به هر نحوی از بهره برداری طبق مقررات این موافقتنامه و یا تعهدات ناشی از آن خودداری کند به جز موردی که تعلیق حقوق از نظر حفظ بی خطری پرواز فوریت داشته باشد این اختیار با مشورت طرف متعاهد دیگر به کار خواهد رفت .
ماده ششم
1 - به منظور تامین بی خطری پرواز در سرویسهای مورد موافقت هر طرف متعاهد تسهیلات لازمه رادیویی - روشنایی باند - اطلاعات جوی و سایر خدمات مورد نیاز بهره برداری از این پروازها را در اختیار هواپیماهای طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد و نیز مشخصات این خدمات و اطلاعات مربوط به فرودگاه های اصلی و فرودگاه های احتیاطی را که ممکن است هواپیما در آنجا فرود آید و همچنین اطلاعات راجع به خطوط پرواز در داخل قلمرو خود را به طرف متعاهد دیگر اطلاع خواهد داد.
2 - موضوعات مربوط به تامین بی خطری پرواز و مسئولیت طرفین متعاهد در انجام پروازها در صلاحیت مقامات هواپیمایی کشوری طرفین متعاهدین خواهد بود و در ضمیمه 2 این موافقتنامه ذکر خواهد شد.
3 - ضمیمه شماره 1 - خطوط مشخصه در جدول خطوط پرواز به وسیله موافقتنامه ای که بین مقامات هواپیمایی کشوری طرفین متعاهدین در ظرف مدت اعتبار قانونی موافقتنامه حاضر منعقد می گردد قابل تغییر خواهد بود.
ماده هفتم
طرفین متعاهدین به منظور جلوگیری از اقدامات تبعیض آمیز و رعایت تساوی عمل موافقت می نماید که :
1 - عوارضی که یکی از طرفین متعاهدین در مورد موسسه هواپیمایی معینه طرف متعاهد دیگر برای استفاده از فرودگاه ها و سایر تسهیلات وضع می نماید و یا اجازه وضع آن را می دهد در حدود عوارض طرف متعاهد دیگر خواهد بود.
2 - سوخت - روغن های چرب کردن موتور - لوازم فنی مصرفی - قطعات یدکی - تجهیزات عادی و ذخایر خواربار که از طرف موسسه هواپیمایی معینه یکی از طرفین متعاهدین که مجاز به بهره برداری از خطوط و سرویسهای مذکور در این موافقتنامه است و منحصرا برای استفاده هواپیما و مسافرین و سرنشینان چنین موسسه هواپیمایی وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر می گردد بر اساس معامله متقابله از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض بازرسی و سایر حقوق یا عوارض مملکتی معاف خواهد بود.
3 - سوخت و روغن های چرب کردن موتور - سایر لوازم فنی مصرفی - قطعات یدکی - تجهیزات عادی و ذخایر خواربار که منحصرا برای استفاده هواپیما و مسافرین و سرنشینان آن در هواپیمای موسسات هواپیمایی یک از طرفین متعاهدین که مجاز به بهره برداری از خطوط و سرویسهای مشخصه مندرج در این موافقتنامه می باشد نگهداری می شود در موقع ورود به قلمرو طرف متعاهد دیگر یا خروج از آن بر اساس معامله متقابله از حقوق گمرکی و عوارض بازرسی و سایر حقوق یا عوارض مملکتی معاف خواهد بود ولو این که این لوازم در پروازهای هواپیمایی مزبور بر فراز آن قلمرو مورد استفاده یا مصرف قرار گیرد.
4 - سوخت و روغنهای چرب کردن موتور - سایر لوازم فنی مصرفی - قطعات یدکی - تجهیزات عادی و ذخایر خواربار که در قلمرو و یک طرف متعاهد در هواپیمای موسسه هواپیمایی طرف متعاهد دیگر بارگیری و در سرویسهای بین المللی مصرف می شود بر اساس معامله متقابله از حقوق گمرکی و مالیات و عوارض بازرسی و سایر حقوق یا عوارض مملکتی معاف خواهد بود.
5 - هر یک از طرفین متعاهدین تهیه سوخت هواپیما و روغنهای چرب کردن موتور که دارای نوع جنس و مشخصات مورد احتیاج موسسه هواپیمایی طرف متعاهد دیگر باشد به قیمت عادله تامین خواهد کرد.
ماده هشتم
1 - هواپیماهای موسسه هواپیمایی معینه هر یک از طرفین متعاهدین طی پرواز برفراز قلمرو طرف متعاهد دیگر باید علامات شناسایی کشور خود را که برای پروازهای بین المللی تعیین گردیده و گواهینامه های ثبت هواپیما و گواهینامه قابلیت پرواز و صورت مسافرین و بارهای خود را که نشان دهنده مبدا حرکت آنها باشد و سایر اسناد هواپیما صادره از طرف مقامات هواپیمایی کشوری طرفین متعاهدین و همچنین پروانه تجهیزات رادیویی را دارا باشد.
خلبان و سایر سرنشینان هواپیما باید دارای گواهینامه های مربوطه باشند کلیه اسناد مذکور در فوق که به وسیله یکی از طرفین متعاهدین صادر گردیده یا معتبر شناخته شده باشد در داخل قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز معتبر شناخته خواهد شد.
2 - هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شناسایی گواهینامه های صلاحیت و پروانه هایی که طرف متعاهد دیگر به اتباع او اعطا نموده است برای پرواز برفراز قلمرو خود، خودداری نماید.
3 - روادید سرنشینان و سایر کارمندان هواپیمای طرفین متعاهدین باید قبلا و در فرصت کافی صادر شده و حداقل شش ماه معتبر باشد. این روادیدها در مدت اعتبار خود برای هر تعداد پرواز که به داخل یا به خارج از قلمرو طرف متعاهد دیگر انجام می گیرد معتبر خواهد بود.
ماده نهم
1 - موسسات هواپیمایی معینه هر دو طرف متعاهد فرصت مناسب و متساوی خواهند داشت که از سرویس های مورد موافقت در خطوط مشخصه بین قلمروهای خود و ماورا آنها بهره برداری نمایند هدف اصلی تاسیس سرویس هایی که بر طبق مواد 2 و 3 دائر می شود فراهم نمودن ظرفیتی برای حمل و نقل مسافرین و بار و پست مابین
قلمرو طرف متعاهدی که موسسه هواپیمایی را تعیین می کند و قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد بود.
2 - موسسات هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین به منظور اجرای عملی ماده حاضر و برای حصول توافق بین خود با یکدیگر مشورت خواهند کرد. توافقی که بدین ترتیب حاصل می شود برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین تسلیم خواهد شد.
3 - در صورت عدم توافق بین موسسات هواپیمایی قبل از افتتاح سرویسها و در مورد هر گونه تغییر بعدی ظرفیت مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین درباره اجرای عملی اصول مندرج در بندهای قبلی این ماده به منظور بهره برداری از سرویسهای مورد موافقت در خطوط مشخصه در ضمیمه یک این موافقتنامه به وسیله موسسات هواپیمایی معینه با یکدیگر توافق خواهند کرد.
ماده دهم
1 - تعرفه های هر یک از سرویسهای مورد موافقت به ماخذ عادلانه و با توجه به تمام عوامل مربوطه از جمله جنبه اقتصادی بهره برداری و سود عادلانه و خصوصیات سرویس و تعرفه های سایر موسسات هواپیمایی که به طور منظم در تمام یا قسمتی از خطوط مشخصه پرواز می کنند تعیین خواهد شد.
2 - تعرفه هایی که باید به موجب این موافقتنامه از طرف موسسات هواپیمایی معینه در مورد هر یک از خطوط مشخصه بین قلمروهای طرفین متعاهدین یا بین قلمرو یک طرف متعاهد و قلمرو کشورهای دیگر غیر از کشوری که موسسه هواپیمایی را تعیین می کند به مورد اجرا در آید به طریق زیر معین خواهد شد:
الف - یا بر طبق تصمیمات مربوطه دستگاه تعیین تعرفه یک اتحادیه حمل و نقل هوایی که مورد قبول طرفین متعاهدین باشد.
ب - یا با توافق بین موسسات هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین .
3 - تعرفه هایی که بدین ترتیب مورد توافق قرار می گیرد برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین تسلیم خواهد شد و سی روز پس از تایید مقامات هواپیمایی مزبور به مرحله اجرا در خواهد آمد. این مدت را در موارد خاص با موافقت مقامات فوق می توان تقلیل داد.
هیچ تعرفه ای بدون تصویب مقامات هوایی دو طرف به مرحله اجرا در نخواهد آمد.
ماده یازدهم
1 - کلیه حسابهای فیمابین موسسه هواپیمایی معینه هر یک از طرفین متعاهدین به موجب مقررات موافقتنامه پرداخت بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت شاهنشاهی ایران مورخ 20 ژوئن 1964 واریز خواهد شد.
2 - حسابهای مذکور به طور آزاد قابل انتقال بوده و مشمول هیچ گونه مالیات یا محدودیتی نخواهد بود.
3 - اشخاصی که قصد مسافرت بین تهران و مسکو را دارند در موقع خرید بلیط هواپیما در ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آزادند با ایران اروپا یا با ائروفلوت مسافرت کنند.
4 - اشخاصی که قصد مسافرت دارند از هر ملیتی که باشند - می توانند آزادانه بلیط مسافرت در سرویسهای مشخصه را در ایران به ریال و در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به روبل خریداری نماید.
5 - بار و اثاثه مسافرین نیز مشمول اصول مندرج در بندهای 3 و 4 این ماده خواهد بود.
ماده دوازدهم
1 - در صورت فرود اجباری یا سانحه هواپیمای یکی از طرفین متعاهدین در داخل قلمرو طرف متعاهد دیگر طرفی که سانحه در قلمرو او رخ داده باید بلافاصله مراتب را به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند و تدابیر لازم را برای تحقیق درباره علل سانحه و کمک فوری به سرنشینان و مسافرین هواپیما اگر در اثر سانحه آسیب دیده باشند و حفظ هواپیما و محمولات پستی اثاثیه مسافرین و بار آن اتخاذ نماید.
2 - طرفی که درباره سانحه تحقیق می نماید باید نتیجه تحقیقات را به اطلاع طرف دیگر برساند طرف متعاهدی که هواپیما به او تعلق دارد حق دارد ناظرینی تعیین نماید که در جریان تحقیق پیرامون سانحه حضور داشته باشند.
ماده سیزدهم
مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین متعاهدین بنا به تقاضای مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر اطلاعات و آمارهای مربوط به حمل و نقل در سرویسهای مورد موافقت را که توسط موسسه هواپیمایی معینه طرف متعاهد اول از مبدا و به مقصد قلمرو و طرف متعاهد دیگر انجام می شود به قسمی که معمولا به وسیله موسسه هواپیمایی معینه برای تسلیم به مقامات هواپیمایی ملی خود برای انتشار تهیه می شود جهت مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد داشت . ارسال هر گونه اطلاعات آماری اضافی مربوط به حمل و نقل که ممکن است مورد تقاضای مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد از مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر باشد در صورت تقاضا منوط به مذاکره و توافق مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین خواهد بود.
ماده چهاردهم
1 - هر گونه اختلافی که درباره تفسیر و یا اجرای این موافقت نامه یا ضمائم آن پدید آید ممکن است از طریق مذاکرات مستقیم بین موسسات هواپیمایی معینه حل گردد. در صورت عدم توافق این اختلاف ممکن است از طریق مذاکرات بین مقامات هواپیمایی دو کشور حل شود و در صورتی که مقامات هواپیمایی دو کشور نیز نائل به حصول توافق نگردند مورد اختلاف برای حل و فصل به طرفین متعاهدین ارجاع خواهد شد.
2 - اگر طرفین متعاهدین نیز توافق حاصل ننمایند مورد اختلاف ممکن است به کارشناسان مرضی الطرفین ارجاع گردد.
3 - در صورتی که طرفین درباره تعیین کارشناسان فوق توافق ننمایند و یا کارشناسان مزبور موفق به حل مورد اختلاف نگردند یا طرفین تصمیم کارشناسان را به موقع اجرا نگذارند هر یک از طرفین متعاهدین می توانند حقوق اعطایی طبق این موافقت نامه را محدود یا معلق یا لغو نمایند.
ماده پانزدهم
چنانچه هر یک از طرفین متعاهدین مایل به تغییر مقررات این موافقت نامه باشند می توانند تقاضای مشورت بین مقامات هواپیمایی صالحه طرفین متعاهدین را بنمایند. این مشورت در فاصله 60 روز پس از تاریخ درخواست آغاز خواهد گردید. همین روش نیز در صورتی که یکی از طرفین متعاهدین مایل به مشورت درباره اجرا یا تفسیر مقررات این موافقت نامه باشد به کار خواهد رفت . پس از آن که مقامات هواپیمایی مذکور در فوق درباره تغییر موافقت نامه حاضر به توافق رسیدند این تغییر پس از تایید به وسیله مبادله یادداشت از مجرای سیاسی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده شانزدهم
هیچ یک از مقررات موافقت نامه حاضر نباید چنین تعبیر یا تلقی شود که حقوق انحصاری و استثنایی به طرف متعاهد دیگر یا موسسه هواپیمایی آن طرف اعطا شده یا نسبت به موسسات هواپیمایی هر کشور دیگری تبعیض به عمل آمده است .
ماده هفدهم
هیچ یک از مقررات این موافقت نامه نباید چنین تفسیر یا تلقی شود که به موسسه هواپیمایی معینه یکی از طرفین متعاهدین این حق داده شده است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقدام به گرفتن مسافر و بار یا پست در مقابل دریافت کرایه یا حق الزحمه به مقصد نقطه دیگری در همان قلمرو بنماید.
ماده هیجدهم
موسسات هواپیمایی هر طرف متعاهد در بهره برداری از سرویس های اصلی مندرجه در این موافقت نامه منافع موسسات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر را در نظر خواهد گرفت به طوری که به سرویس هایی که موسسات هواپیمایی اخیرالذکر در تمام یا قسمتی از همان خطوط دایر نموده اند لطمه ای وارد نیاید.
ماده نوزدهم
در صورتی که یک قرارداد یا موافقتنامه عمومی چند جانبه ای راجع به حقوق مربوط به حمل و نقل سرویسهای هوایی منظم بین المللی در مورد دو طرف متعاهد به موقع اجرا درآید موافقتنامه حاضر طوری اصلاح خواهد شد که با مقررات قرارداد یا موافقتنامه مزبور منطبق گردد.
ماده بیستم
هر یک از طرفین متعاهدین می تواند در هر موقع قصد خود را مبنی بر خاتمه موافقتنامه حاضر به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهند در صورتی که چنین اطلاعیه داده شود این موافقتنامه یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد پذیرفت مگر آن که اطلاعیه دایر بر خاتمه موافقتنامه قبل از انقضای این مدت با موافقت طرفین متعاهدین مسترد گردد.
ماده بیست و یکم
این موافقتنامه به وسیله هر یک از طرفین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و در تاریخ مبادله یادداشت بین طرفین متعاهدین مبنی بر این که مقررات قانونی اساسی خود را راجع به تصویب موافقتنامه حاضر رعایت نموده اند به مرحله اجرا در خواهد آمد.
بنا به مراتب فوق امضاکنندگان زیر که از طرف دولتهای مربوط خود دارای اختیارات تام می باشند این موافقتنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران به تاریخ 26 مرداد 1343 شمسی در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی و انگلیسی که همگی متساویا معتبر است به امضا رسید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
ضمیمه یک
منضم به موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سرویسهای مورد موافقت و جدول خطوط پرواز 1 - خطوطی که مورد استفاده موسسه هواپیمایی معینه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در هر دو جهت قرار می گیرد.
از به نقاط بین راه نقاط ماورا
----------------------------------------------
مسکو تهران - بغداد
مسکو تهران - کراچی
بمبئی
رانگون
کلمبو
جاکارتا
2 - خطوطی که مورد استفاده موسسه هواپیمایی معینه ایران در هر دو جهت قرار می گیرد.
از به نقاط بین راه نقاط ماورا
----------------------------------------------
تهران مسکو - وین
استامبول
تهران مسکو - استکهلم
فرانکفورت
ژنو
پاریس یا لندن
3 - موسسات هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین می توانند هنگام بهره برداری از سرویسهای مورد موافقت یک یا کلیه نقاط بین راه و یا نقاط ماورا را برای فرود حذف نمایند.
4 - پروازهای اضافی و پروازهای خارج از برنامه هواپیماهای موسسات هواپیمایی معینه هر یک از طرفین متعاهدین ممکن است بر حسب درخواست موسسات هواپیمایی معینه که به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تسلیم می شود صورت گیرد. درخواستهای مزبور باید لااقل 36 ساعت قبل از موعد پرواز مورد نظر تسلیم شود.
5 - حق بهره برداری هوایی تجارتی بین تهران و مسکو منحصرا به موسسات هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین اعطا می گردد.
ضمیمه شماره 2
موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
شرائط عمومی
1 - طرفین متعاهدین کلیه اقدامات لازم را برای تامین بهره برداری بدون خطر و موثر از سرویسهای مورد موافقت اتخاذ خواهند کرد. بدین منظور هر طرف متعاهد کلیه وسائل فنی ارتباطی و ناوبری و سایر خدمات لازم را برای بهره برداری از سرویسهای مورد موافقت جهت استفاده هواپیماهای موسسه هواپیمایی معینه طرف متعاهد دیگر را فراهم خواهند آورد.
2 - اطلاعات و کمکهایی که طبق مقررات این موافقتنامه به وسیله هر طرف متعاهد در دسترس طرف دیگر گذاشته می شود باید تکافوی نیازمندیهای موجه موسسه هواپیمایی معینه طرف متعاهد دیگر را جهت تامین احتیاجات بی خطری پرواز بنماید.
ارسال اطلاعات
3 - اطلاعاتی که باید توسط هر طرف متعاهد فراهم گردد شامل موارد زیر که مورد عمل در هر کشور متعاهد می باشد خواهد بود: مشخصات لازم فرودگاه های مقصد و فرودگاه های احتیاطی که برای بهره برداری از سرویسهای مورد موافقت تعیین شده است - مشخصات خطوط هوایی که در داخل قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار دارند - مشخصات وسائل رادیویی و سایر وسائل هدایت هواپیماها و اطلاعات دیگری که برای انجام دستورالعملهای مراقبت پرواز لازم است و بالاخره اطلاعات مربوط به دستورالعملهای موارد اضطرار و فوریت و بی خطری و کنترل هواپیماها در نزدیکی محوطه فرودگاه و علائمی که هنگام پارک کردن هواپیماها به کار می روند.
4 - اطلاعات مزبور ضمنا باید شامل کلیه اطلاعات لازم هواشناسی باشد که قبل از پرواز در حین پرواز در سرویسهای مورد موافقت در دسترس گذارده می شود.
مقامات هواپیمایی کشوری طرفین متعاهدین برای مخابره اطلاعات هواشناسی رمز مخابرات بین المللی را به کار خواهند برد و نسبت به ساعات مخابره پیش بینی های جوی با توجه به برنامه های مصوبه در سرویسهای مورد موافقت توافق خواهند نمود.
5 - مقامات هواپیمایی کشوری طرفین متعاهدین پیوسته کلیه تغییراتی را که در اطلاعات مذکور در بندهای 3 و 4 این ضمیمه حاصل می شود در اختیار موسسه هواپیمایی و سرویسهای مربوط قرار خواهند داد و مراقبت خواهند نموده کلیه این تغییرات بلافاصله مخابره شود.
این اقدام به وسیله صدور بخشنامه های بین المللی هواپیمایی (smatoN) خواه از طریق وسائل مخابراتی بین المللی موجوده با تایید کتبی چنانچه میسر باشد یا آن که فقط به صورت کتبی به عمل خواهد آمد مشروط بر این که مخاطب
بتواند بخشنامه را در فاصله مناسبی قبل از انجام پرواز دریافت نماید این گونه بخشنامه های بین المللی هواپیمایی باید به زبان روسی و انگلیسی یا فقط به زبان انگلیسی ارسال شود.
6 - مبادله اطلاعات به وسیله بخشنامه های بین المللی هواپیمایی (smatoN) باید حتی الامکان هر چه زودتر و در هر حال قبل از آغاز پروازهای مرتب در سرویسهای مورد موافقت شروع شود. تهیه طرح پرواز و چگونگی مقررات مربوط به کنترل عبور و مرور هوایی
7 - سرنشینان هواپیماهای موسسه هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین که در سرویسهای مورد موافقت رفت و آمد دارند باید به طرز کار با دستورالعملهای مراقبت پرواز که در قلمرو طرف متعاهد دیگر معمول است آشنایی کامل داشته باشند.
8 - مقامات هواپیمایی کشوری هر طرف متعاهد اطلاعات زیر را قبل از پرواز و در صورت لزوم در حین پرواز در منطقه اطلاعات پروازی آن در اختیار سرنشینان هواپیماهای موسسه هواپیمایی که به وسیله طرف متعاهد دیگر تعیین شده است قرار خواهند داد:
الف - اطلاعات مربوط به وضع فرودگاه ها و وسائل ناوبری که برای انجام پرواز ضرورت دارند.
ب - اطلاعات کتبی - نقشه ها و طرح ها و همچنین اطلاعات شفاهی بیشتر راجع به وضع هوا در خطوط پرواز و در فرودگاه مقصد (وضع فعلی هوا و وضع پیش بینی شده هوا).
ج - حداقل مجاز مقدار دید و ارتفاع سقف ابر در مورد پروازهای با دید (RFV) و کور (RFI) و مقررات انجام این پروازها به شرحی است که در نشریه اطلاعات هواپیمایی (P .I .A) هر کشور متعاهد مندرج می باشد.
9 - قبل از هر پرواز فرمانده هواپیما باید فرم طرح پرواز لازم را پر نموده و آن را برای تصویب تسلیم نمایندگی مراقبت پرواز کشوری که پرواز از آنها شروع می شود بنماید. پرواز باید طبق طرح پرواز مصوبه انجام یابد. تغییر طرح پرواز مصوبه فقط با اجازه نمایندگی اداره مراقبت پرواز مربوطه امکان پذیر است مگر این که اوضاع و احوال اضطراری ایجاب نماید که فرمانده هواپیما به مسئولیت خود اقدامات فوری به عمل آورد، در این گونه موارد تغییراتی که در طرح پرواز داده شده باید هر چه زودتر به اطلاع نمایندگی مراقبت پرواز مربوطه برسد.
10 - فرمانده هواپیما باید پیوسته مراقب فرکانس های رادیویی سرویس های مراقبت پرواز باشد و برای مخابره فوری جواب تمام اطلاعات مخصوصا اطلاعات مربوط به موقعیت هواپیما و اطلاعات جوی طبق مقررات داخلی بر روی فرکانسهای فوق الذکر آماده باشد.
11 - مشروط بر این که ترتیب دیگری بین مقامات هواپیمایی کشوری طرفین متعاهدین داده نشده باشد مخابرات بین هواپیماها و سرویسهای مربوطه مراقبت پرواز به وسیله رادیو به زبان روسی یا انگلیسی در حینی که با ایستگاه های واقع در خاک اتحاد جماهیر شوروی در تماس می باشند و به زبان انگلیسی موقعی که با ایستگاه های واقع در ایران در تماس هستند روی فرکانسهایی که به وسیله طرفین متعاهدین برای این منظور تعیین شده است انجام خواهد گرفت .
برای مخابره اطلاعات در فواصل دور ممکن است از رمز بین المللی تلگراف (Q) استفاده شود.
وسائل هواپیما
12 - هواپیماهای موسسه هواپیمایی معینه هر یک از طرفین متعاهدین که در سرویسهای مورد موافقت رفت و آمد می کنند باید در صورت امکان مجهز و متناسب برای استفاده از وسائل ناوبری و تسهیلات هواپیمایی باشند به نحوی که
بتوانند از خطوط مجاز و همچنین از یک یا چند طرز فرود آمدن که در قلمرو طرف متعاهد دیگر معمول است استفاده نمایند.
13 - هواپیماهایی که قرار است در سرویسهای مورد موافقت رفت و آمد کنند باید با فرستنده و گیرنده های رادیویی با فرکانسهای مخصوص برقراری ارتباط با ایستگاه های زمینی واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر مجهز باشند.
دستورالعمل های مراقبت پرواز
14 - در اجرای مقاصد مندرج این ضمیمه مقررات پرواز و کنترل عبور و مرور هوایی و سایر موازین همان خواهد بود که در قلمرو هر یک از کشورهای طرفین متعاهدین مقرر است .
وسایل ارتباطی
15 - مقامات هواپیمایی کشوری طرفین متعاهدین به منظور مبادله اطلاعات لازم برای بهره برداری از سرویسهای مورد موافقت از جمله مخابره بخشنامه های بین المللی هواپیمایی (smatoN) و همچنین به منظور برقراری ارتباط بین سرویسهای مراقبت پرواز به اقدامات زیر مبادرت خواهند ورزید:
الف - از خطوط ارتباطی موجود میان مسکو و تهران استفاده خواهند کرد.
ب - در صورت لزوم اقدام به برقراری یک ارتباط رادیویی مستقیم دو طرفه بین مسکو و تهران خواهند نمود.
این مدار ممکن است برای مبادله اطلاعات بین موسسات هواپیمایی طرفین متعاهدین نیز به منظور تامین بهره برداری منظم و رضایت بخش از سرویسهای موافقت شده مورد استفاده قرار گیرد.
16 - در صورت قطع ارتباط رادیویی باید قوانین و مقررات هر یک از طرفین متعاهدین رعایت گردد.
17 - طرفین متعاهدین وسائل ارتباطی و ناوبری و تسهیلات موجود در فرودگاه و سرویسهای موجود در طول خطوط پرواز را به یکدیگر اطلاع خواهند داد و بدین
منظور در مورد تامین بی خطری پرواز و میزان کارآیی آن با یکدیگر همکاری خواهند داشت .
18 - طرفین متعاهدین در صورت قطع ارتباط رادیویی یا احتمال وقوع سانحه هواپیمایی درنگ در قلمرو خود هر گونه اقدامی را که ممکن باشد برای جستجو و نجات هواپیما به عمل خواهند آورد و اقداماتی را که به مورد اجرا گذارده شده باشد به اطلاع یکدیگر خواهند رسانید.
موافقتنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده و دو ضمیمه منضم به قانون راجع به موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مصوب یکشنبه هفتم آذر ماه 1344 می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
5
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1344/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)