بایدها و نبایدهای رابطه کارگر و کارفرما

مسئله اخراج کارگران نگرانی های زیادی را برای این قشر به وجود می آورد و باعث افت عملکرد نیرو‌های کار می شود

مسئله اخراج کارگران نگرانی های زیادی را برای این قشر به وجود می آورد و باعث افت عملکرد نیرو‌های کار می شود.

یکی از رفتار‌های تنش زایی که ممکن از سوی کارفرما برای زیرگروه و کارگر‌ها رخ دهد، مسئله اخراج آن‌ها است که قطعا این نگرانی باعث افت عملکرد نیرو‌ها خواهد شد.

گاهی اوقات ممکن است، کارگر وظیفه‌هایی که در قرارداد به وی سپرده شده را بصورتی انجام دهد که در نهایت با نارضایتی کارفرما مواجه شود و کارفرما به محض مشاهده تخلف، بدون ضوابط قانونی اقدام به اخراج کارگر کند.

اگر کارفرما از کار کارگر رضایت نداشته باشد نمی‌تواند نیروی خود را اخراج کند بلکه باید از طریق انجمن صنفی و شورای اسلامی کار، اقدامات خود را پیگیری کند و اگر رای صادره منوط به حکم اخراج کارگر است، کارفرما باید حقوق دوران رسیدگی به پرونده اختلاف را به کارگر پرداخت و سپس او را اخراج کند.

منبع : روزنامه حمایت