نحوه اثبات جرم جعل امضا توسط

جعل به زبانی عامیانه به این معناست که فردی نوشته یا امضایی را به‎وجود آورد یا تغییر دهد؛ به‎طوری که نوشته و امضای جدید برخلاف حقیقت باشد یعنی فرد جاعل می‎خواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و دیگران را فریب دهد

جعل به زبانی عامیانه به این معناست که فردی نوشته یا امضایی را به‎وجود آورد یا تغییر دهد؛ به‎طوری که نوشته و امضای جدید برخلاف حقیقت باشد. یعنی فرد جاعل می‎خواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و دیگران را فریب دهد.

جرم جعل از جمله جرایمی است که از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع به‎وجود آمده است و سبب می‎شود که آسایش و نظم عمومی جامعه از بین برود و ضررهای مالی به افراد وارد شود. آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می‎دهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است؛ به‎نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است، نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند، بدون آن که کمترین شباهتی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد، چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد، جرم جعل واقع شده است. ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه استفاده کند، امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد. زیرا هر شخص عاقلی می‎داند که رییس اداره گذرنامه باسواد است و از امضا استفاده می‎کند.

منبع : روزنامه حمایت