درخواست طلاق زوجه به دلیل عسر و حرج

قانونگذار به زوجه این اختیار را داده است که در صورت وجود شرایط عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق کند.

بر اساس قانون حق طلاق با مرد است و زوجه فقط در صورت وجود شرایطی خاص می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. اما یکی از مواردی که قانون برای زن در نظر گرفته که به وسیله آن بتواند از همسر خود طلاق بگیرد، موضوع عسر و حرج است.

در صورت وجود شرایط عسر و حرج و احراز این موارد، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند.

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه یکی از موارد عسر و حرج است. علاوه بر ترک منزل، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند نیز از جمله موارد عسر و حرج است و با وجود چنین شرایطی زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

در صورتی که زوج توسط دادگاه به دلیل جرایم مختلف دیگر محکومیت قطعی به حبس ۵ سال یا بیشتر داشته باشد و ضرب وشتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، توسط وی انجام شود یا اینکه زوج به بیماری صعب العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند، مبتلا شود، این موارد هم مصداق عسر و حرج به شمار می‌رود و زوجه با وجود آن می‌تواند از دادگاه حکم طلاق از همسر خود را بگیرد.

مجازات سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

اگر فردی از چک یا برات سفید امضا و سفید مهر سوء استفاده کند، بر اساس قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم شده و مجازاتی نیز برای این عمل پیش‌بینی شده است.

خیانت در امانت نه تنها عملی غیرقانونی است، بلکه موضوعی غیراخلاقی هم به شمار می‌رود و از همین رو قانونگذار برای آن در قانون مجازاتی را پیش‌بینی کرده است. قانونگذار در ماده  ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در فصل «خیانت در امانت» درباره جرم خیانت در امانت صحبت کرده و در همان ماده مجازات آن را هم معین کرده‌ است.

مطابق با این ماده هر شخصی از چک یا برات سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی به‌دست آورده سوءاستفاده کند، به یک تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.

البته توجه داشته باشید که قانون هیچ تفاوتی میان سپرده شدن چک و برات سفیدمهر یا سفید امضا به فرد یا پیدا کردنش قرار نداده، یعنی اگر فردی در خیابان یک چگ یا برات سفید امضا یا سفیمهر پیدا کند نیز در صورت وجود قصد مجرمانه، فرد مرتکب جرم شده است.

در صورتی که چک یا برات سفید امضا یا سفید مهر دزدیده شود یا با زور، اکراه و اجبار از صاحب آن اخذ شود، دیگر خیانت در امانت نیست و مشمول عنوان‌ سرقت یا دیگر عناوین مجرمانه می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت