رای شماره های 1872 الی 1874 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ھای ١٨٧٢ الی ١٨٧4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ٩٢٢٠ ش الف ـ شیراز شھر اسلامی شورای ٢٧ 4 ١٣٧٩ ـ الف ش 6٨٢١ ،٧ ٨ ١٣٩٣ ـ ص ٣٩٩١ ٩٣ و ١6 ١٢ ١٣٨٣

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١٣6
سھ شنبھ،٢١ اسفند ١٣٩٧
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١556
رأی شماره ھای ١٨٧٢ الی ١٨٧4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٩٢٢٠/ش الف ـ شیراز شھر اسلامی شورای ٢٧/4/١٣٧٩ ـ الف ش/6٨٢١ ،٧/٨/١٣٩٣ ـ ص/٣٩٩١/٩٣ و ١6/١٢/١٣٨٣
٢٣/١١/١٣٩٧ ٩6٠١١4٠ شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٨٧٢ مورخ ١٣٩٧/٩/٢٧ با موضوع: « ابطال مصوبات شماره ٩٢٢٠/ش الف ـ ١٣٨٣/١٢/١6 و ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ١٣٩٣/٨/٧ ،6٨٢١/ش الف ـ ١٣٧٩/4/٢٧ شورای اسلامی شھر شیراز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٩/٢٧ شماره دادنامه: ١٨٧٢ الی ١٨٧4
٩6/١١4٠ ،٩6/١٣٩٣ ،٩6/١5٢٢ :پرونده شماره
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و آقایان ھادی ولی پور و غلامحسین نوروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ٩٢٢٠/ش الف ـ ١٣٨٣/١٢/١6 و ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ١٣٩٣/٨/٧ ،6٨٢١/ش الف ـ١٣٧٩/4/٢٧ شورای اسلامی شھر شیراز

گردش کار: الف) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١5٧١٣٠ ـ ١٣٩6/٧/٢4 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز با شماره 6٨٢١/ش الف ـ ١٣٧٩/4/٢٧ و شماره ٩٢٢٠/ش الف ـ ١٣٨٢/١٢/١6 [١٣٨٣/١٢/١6 [با موضوع عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره و مصوبه شماره ٩٣/٣٩٩١/ص ـ١٣٩٣/٨/٧ با موضوع اخذ عوارض از ارائه دھندگان خدمات شھربازی و تفریحی در پارکھا و اماکن عمومی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جناب عالی را به مطالب زیر معطوف می دارد:

١ـ به موجب ردیف ١5 مصوبه شماره 6٨٢١/ش الف ـ ١٣٧٩/4/٢٧ شورای اسلامی شھر شیراز با افزایش عوارض شھرداری و اخذ معادل 5 %عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره موافقت نموده است.

٢ـ مطابق مصوبه (نامه) شماره ٩٢٢٠/ش الف ـ ١٣٨٢/١٢/١6] ١٣٨٣/١٢/١6 [کاھش عوارض مصوب کنسرتھای موسیقی برای برنامه ھای داخلی ـ خارجی در جلسه مورخ ١٣٨٣/١٢/١٠ شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و مقرر گردید عوارض مذکور برای برنامه ھای داخلی از ٢٠ درصد به ١٠ درصد و برنامه ھای خارجی از ٣5 درصد به ١5 درصد کاھش یابد.

٣ـ شورای اسلامی شھر یاد شده به موجب مصوبه شماره ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ٧/ ١٣٩٣/٨ مقرر نموده است: «شھرداری شیراز به موجب نامه شماره ٨٨١٩٧ ـ ١٣٩٣/٣/٢٩ درخواست اصلاح بند ١5 مصوبه شماره 6٨٢١ـ ١٣٧٩/4/٢٧ در خصوص اخذ عوارض از ارائه دھندگان خدمات شھربازی و تفریحی در پارکھا و اماکن عمومی را نموده پس از وصول و ثبت به شماره ٩٣/٢١6١ـ ١٣٩٣/٣/٣١ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩٣/٨/5 مطرح و به موجب این مصوبه و مستند به ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا و ماده ٩ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک مصوب ١٣٧٨/٧/٧ ھیأت وزیران و در جھت شفاف سازی نحوه اخذ عوارض از ارائه دھندگان خدمات شھربازی و تفریحی و دستگاھھای بازی در پارکھا و اماکن عمومی و خصوصی با اصلاح بند ١5 مصوبه شماره 6٨٢١ ـ ١٣٧٩/4/٢٧ در رابطه با دستگاھھای بازی و شھربازی در پارکھا و اماکن عمومی و خصوصی به شرح ذیل موافقت گردید:

الف: نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکز استیجاری متعلق به شھرداری

A = K * %١5 * 5
 الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکزی که متعلق به شھرداری نمی باشند.

A=K*٢*%5
 K : اجاره ماھیانه ھر دستگاه یا ھر مکان A : عوارض ماھیانه

تبصره١ (جھت مراکزی که متعلق به شھرداری نمی باشد K نظریه کارشناس رسمی دادگستری است که شھرداری ھر ساله در زمان محاسبه عوارض اخذ می نماید.

تبصره٢ (جھت مراکز استیجاری متعلق به شھرداری مبلغ K بر اساس قرارداد فی مابین شھرداری و مستأجر محاسبه خواھد شد.

تبصره٣ (شھرداری موظف است در زمان واگذاری غرفه ھای شھربازی در پارکھا و اماکن مربوطه موضوع مصوبه فوق را به عنوان بخشی از ھزینه ھایی که متقاضی شرکت کننده در مزایده می بایست در ھزینه ھای پرداختی لحاظ نماید را در شرایط اختصاصی آگھی درج نماید.

تبصره4 (مصوبه شماره ٢٧٧٩١ـ ١٣٩١/6/١ کان لم یکن گردید.

توضیح: تفسیر می گردد بند ١5 مصوبه شماره 6٨٢١ ـ ١٣٧٩/4/٢٧ مشتمل بر عوارض دستگاھھای بازی و شھربازی در پارکھا و اماکن عمومی و خصوصی می گردد.»

وضع عوارض مذکور به دلایل زیر مغایر با قانون می باشد:

١ـ مطابق ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراھای اسلامی شھرھا و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 5٢ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 5٢ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع است. ھمچنین در بند الف ماده ٣٨ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اخذ عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آنھا بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز می باشد.

٢ـ در آراء شماره ١5١ـ ١٣٩٢/٢/٣٠ ،٨٣٢ ـ ١٣٨٧/١١/٢٧ و ١٨4٨ ـ ١٣٩٣/١١/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای تھران، اراک و قزوین در خصوص اخذ عوارض از اماکن فرھنگی، ورزشی، تفریحی و نمایشگاھھا به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھرھای محمدشھر، ملارد، خرم آباد، قدس، شھریار و شھر جدید ھشتگرد که بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات وزرشی، استخرھا، شھربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرھنگی و ھنری و برپایی نمایشگاه به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده اند، به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ ،١٣ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.

بنا به مراتب درخواست ابطال ردیف ١5 مصوبات شماره 6٨٢١/ش الف ـ ١٣٧٩/4/٢٧ و شماره ٩٢٢٠ش الف ـ ١٣٨٢/١٢/١6 [١٣٨٣/١٢/١6 [و شماره ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ١٣٩٣/٨/٧ شو متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: مصوبه شماره ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ١٣٩٧/٨/٧ شورای اسلامی شھر شیراز:

«مصوبه

نامه شماره ٨٨١٩٧ ـ ١٣٩٣/٢/٢٩ شھرداری شیراز مبنی بر اصلاح بند ١5 مصوبه شماره 6٨٢١ـ ١٣٧٩/4/٢٧ در خصوص اخذ عوارض از ارائه دھندگان خدمات شھربازی و تفریحی در پارکھا و اماکن عمومی پس از وصول و ثبت به شماره ٩٣/٢١6١/و ـ ١٣٩٣/٣/٣١ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩٣/٨/5 مطرح و به موجب این مصوبه و مستند به ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا و ماده ٩ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک مصوب ١٣٧٨/٧/٧ ھیأت وزیران و در جھت شفاف سازی نحوه اخذ عوارض از ارائه دھندگان خدمات شھربازی و تفریحی و دستگاھھای بازی در پارکھا و اماکن عمومی و خصوصی به شرح ذیل موافقت گردید:

الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکز استیجاری متعلق به شھرداری

A = K * %١5 * 5
الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکزی که متعلق به شھرداری نمی باشند.

A=K*٢*%5
 K : اجاره ماھیانه ھر دستگاه یا ھر مکان A : عوارض ماھیانه

تبصره١ (جھت مراکزی که متعلق به شھرداری نمی باشد . K نظریه کارشناس رسمی دادگستری است که شھرداری ھر ساله در زمان محاسبه عوارض اخذ می نماید.

تبصره٢ (جھت مراکز استیجاری متعلق به شھرداری مبلغ K بر اساس قرارداد فی مابین شھرداری و مستأجر محاسبه خواھد شد.

تبصره٣ (شھرداری موظف است در زمان واگذاری غرفه ھای شھربازی در پارکھا و اماکن مربوطه موضوع مصوبه فوق را به عنوان بخشی از ھزینه ھایی که متقاضی شرکت کننده در مزایده می بایست در ھزینه ھای پرداختی لحاظ نماید را در شرایط اختصاصی آگھی درج نماید.

تبصره4 (مصوبه شماره ٢٧٧٩١ـ ١٣٩١/6/١ کان لم یکن گردید.

توضیح: تفسیر می گردد بند ١5 مصوبه شماره 6٨٢١ـ ١٣٧٩/4/٢٧ مشتمل بر عوارض دستگاھھای بازی و شھربازی در پارکھا و اماکن عمومی و خصوصی می گردد.» ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز»

ب: مصوبه شماره ٩٢٢٠/ش الف ـ ١٣٨٣/١٢/١6 شورای اسلامی شھر شیراز:

«برادر گرامی جناب اقای مھندس رجا

شھردار محترم شیراز

سلام علیکم

احتراماً نامه شماره ٩٢٢٠ ـ ١٣٨٣/١٢/٣ تعدادی از اعضاء محترم شورا ارسالی از کمیسیون فرھنگی ـ اجتماعی شورا در خصوص کاھش عوارض مصوب کنسرتھای موسیقی برای برنامه ھای داخلی ـ خارجی در جلسه مورخ ١٣٨٣/١٢/١٠ شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و مقرر گردید که عوارض مذکور برای برنامه ھای داخلی از ٢٠ درصد به ١٠ درصد و برنامه ھای خارجی از ٣5 درصد به ١5 درصد کاھش یابد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩6/4٩٧5/ص ـ ١٣٩6/١١/١4 توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام بازگشت به ابلاغیه شماره ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠١٠٠4 و کلاسه ١١4٠/٩6 موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبات مربوط به عوارض سینما و نمایش و کنسرت موسیقی عوارض ارائه دھندگان خدمات شھربازی و تفریحی دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد:

١ـ سازمان بازرسی در درخواست تقدیمی اعلام نموده اند که برابر ماده 5٠ ،5٢ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت عوارض سینما و نمایش و عوارض کنسرتھای موسیقی مغایر قانون می باشد که در این خصوص به استحضار می رساند: برابر ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که در این قانون برای آنھا مالیات و عوارض تعیین شده شوراھا و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفھوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنھا در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراھا بر اساس تبصره ١ ماده 5٠ قانون فوق و بند ١6 ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده ھیچ گونه وضع و پیش بینی در این خصوص صورت نگرفته شورای اسلامی شھر شیراز اختیار وضع آن را داشته است. در زمان رسیدگی به اعتراض مؤدیان در کمیسیونھای ماده ٧٧ قانون شھرداریھا، اعضای کمیسیون بیان می دارند که در صورت ارائه تأییدیه از سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض موصوف به موجب مقررات قانون با ارزش افزوده مشمول عوارض مزبور نمیگردید که تاکنون ھیچ یک از مؤدیان نامه ایی با مضمون فوق را ارائه ننموده اند و اصولاً ھیچ گونه وجھی در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی نمایند. لذا اظھار این موضوع که مالیات و عوارض سینما و نمایشات و کنسرتھا در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده صحیح نمی باشد. جھت استحضار نمونه ھایی از آراء کمیسیونھای ماده ٧٧ که بر این مبنا صادر گردیده حضورتان ارسال می گردد. در خصوص ایراد سازمان بازرسی به مصوبه شماره ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ١٣٩٣/٨/٧ شورای اسلامی شھر شیراز با موضوع عوارض از ارائه دھندگان خدمات شھربازی و تفریحی در پارکھا و اماکن عمومی موارد ذیل از جمله ایرادات به درخواست سازمان بازرسی می باشد.

٢ ـ مصوبه شماره ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ١٣٩٣/٨/٧ از لحاظ ماھوی و شکلی با اخذ عوارض از فروش بلیط مربوط به سینما و کنسرت متفاوت بوده و ھمان طور که از متن درخواست سازمان بازرسی مستفاد می گردد، سازمان بازرسی ھیچ گونه توجیھی در خصوص ایراد خود بر این مصوبه وارد ننموده و با توجه به مطالب بند یک و دو درخواست ارسال به آن دیوان تقاضای مغایرت قانون مصوبه ٩٣/٣٩٩١/ص ـ١٣٩٣/٨/٧ را بیان نموده اند که مطالب اعلامی صحیح نبوده و موضوع مصوبه ٩٣/٣٩٩١/ص این شورا از لحاظ شکلی و ماھوی به نحوی تھیه گردیده تا ایرادات قانونی مورد نظر قانونگذار و دیوان عدالت اداری را مرتفع نموده باشد، لذا استدعا می گردد قضات ھیأت عمومی دیوان به این موضوع توجه ویژه بنمایند. ھمان طور که در بند ٣ صفحه نخست درخواست سازمان بازرسی متن مصوبه ٩٣/٣٩٩١/ص ـ١٣٩٣/٨/٧ بیان گردیده اخذ عوارض از وسایل بازی و سرگرمی با فرمول ١5×K=A و ٢×K=A اخذ می گردد و عوارض مزبور بر مبنای فروش یا بھاء بلیط نمی باشد و لذا مقایسه این مصوبه با مصوبات ابطالی شھرھای دیگر کشور و ارائه به دیوان عدالت اداری صحیح نمی باشد و به استناد مطالب بند یک این لایحه صلاحیت شورای شھر در تصویب مصوبه ٩٣/٣٩٩١/ص به صورت صحیح صورت پذیرفته است به ھر حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای سازمان بازرسی و توجه به این نکته مھم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر ملغی گردیده تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را دارد.

٣ـ در بند دوم لایحه پیوست دادخواست سازمان بازرسی به تعدادی از آراء صادره توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب مصوبات شورای اسلامی برخی از شھرھا راجع به اخذ عوارض از اماکن ورزشی، فرھنگی، تفریحی و نمایشگاھھا ابطال گردیده است و اعلام گردیده نظر به اینکه مصوبات آن شھرھا باطل گردیده مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز نیز می بایست ابطال گردد که در آن خصوص به استحضار می رساند ابطال مصوبات سایر شھرھا توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل شکلی و ماھوی نمی تواند موجب ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز باشد و این ادعا مبنی بر اینکه به صرف ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای مذکور می بایست موجب ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز نیز شود غیرموجه و بلاتصور است.»

ب) آقای غلامحسین نوروزی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ١٣٩٣/٨/٧ اصلاحیه بند ١5 مصوبه شماره 6٨٢١ـ ١٣٩٧/4/٢٧ شورای اسلامی شھر شیراز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند که مطابق با ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٩٧/٢/١٧ برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین شده است و ھمچنین برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات توسط شورای شھرھا و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 5٢ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع است. ھمچنین در بند الف ماده ٣٨ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنابه مراتب مصوبه شماره ٩٣/٣٩٩١/ص ـ١٣٩٣/٨/٧  شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اخذ عوارض از ارائه دھندگان خدمات تفریحی شھربازی که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته شده اخذ عوارض از آن ممنوع است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز محسوب می شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩6/56٧4/ص ـ ١٣٩6/١٢/٢٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

بـا احترام، بازگشت بـه ابلاغیـه پرونـده شمـاره ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠١٢٣6 و کلاسه ٩6٠١5٢٢ موضوع درخواست آقای غلامحسین نوروزی در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ١٣٩٣/٨/٧ شورای اسلامی شھر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد:

١ـ در ابلاغیه دادخواست ضمائمی ارسال نشده و دادخواست دارای لاک گرفتگی (تصحیح متن) بوده لذا در قسمت موضوع شکایت دادخواست تقدیمی مصوبه شماره 6٨٢١ـ ١٣٩6/4/٢٧ ذکر گردیده که در سال ١٣٩6 چنین مصوبه ای صادر نگردیده است و در متن دادخواست نیز اشاره ای به ابطال مصوبه 6٨٢١ نگردیده است لذا دادخواست از بھم ریختگی فراوانی برخوردار است که پاسخ به آن را سخت می نماید.

٢ـ شاکی در درخواست تقدیمی اعلام نموده اند که برابر ماده 5٠ ،5٢ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت عوارض ارائه دھندگان شھربازی مغایر قانون می باشد که در این خصوص به استحضار می رساند برابر ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که در این قانون برای آنھا مالیات و عوارض تعیین شده شوراھا و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفھوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنھا در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراھا بر اساس تبصره ١ ماده 5٠ قانون مذکور و بند ١6 ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا ضمن آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی مصوب سال ١٣٧5 و اصلاحات بعدی میتوانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده ھیچگونه وضع و پیش بینی در این خصوص صورت نگرفته شورای اسلامی شھر شیراز اختیار وضع آن را داشته است.

در زمان رسیدگی به اعتراض مؤدیان در کمیسیونھای ماده ٧٧ قانون شھرداریھا، اعضای کمیسیون بیان می دارند که در صورت ارائه تأییدیه از سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض موصوف به موجب مقررات قانون با ارزش افزوده مشمول عوارض مزبور نمی گردید که تاکنون ھیچ یک از مؤدیان نامه ای با مضمون فوق را ارائه ننموده اند بدین علت که ھیچ گونه وجھی را در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی نمایند. لـذا اظھار این موضوع کـه مالیات و عـوارض شھربازی در قانون مالیات بـر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده صحیح نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی، رد درخواست نامبرده مورد استدعاست.»

ج) آقای ھادی ولی پور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ١٣٩٣/٨/٧ اصلاحی بند ١5 مصوبه شماره 6٨٢١ ـ١٣٩٧/4/٢٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص اخذ عوارض از ارائه دھندگان خدمات عمومی و تجھیزات شھربازی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مطابق ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٢ برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراھای اسلامی شھرھا و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 5٢ قانون یاد شده برقراری عوارض و دریافت آن از تولیدکنندگان و ارائه دھندگان خدمات ممنوع است. ھمچنین بند الف ماده ٣٨ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنابه مراتب مصوبه شماره ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ١٣٩٣/٧/٨ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اخذ عوارض از ارائه دھندگان خدمات تفریحی شھربازی که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته شده اخذ عوارض از آن ممنوع است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز محسوب می شود.»

درپاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩٧/٩٧6/ص ـ ١٣٩٧/٣/١٠ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠١١45 و کلاسه ٩6٠١٣٩٣ موضوع درخواست آقای ھادی ولی پور در خصوص تقاضای ابطال مصوبات شماره ھای ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ١٣٩٣/٨/٧ شورای اسلامی شھر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد:

شاکی در درخواست تقدیمی استناد به مواد 5٠ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده نموده و مصوبه شماره ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ١٣٩٣/٨/٧ را مغایر قانون دانسته که در این خصوص به استحضار می رساند ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین بیان می دارد که «در مواردی که در این قانون برای آنھا مالیات و عوارض تعیین شده شوراھا و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند» و مفھوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنھا در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراھا بر اساس تبصره ١ ماده 5٠ قانون مذکور و بند ١6 ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا و ھمچنین آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی مصوب سال ١٣٧5 و اصلاحات بعدی می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده و به خصوص ماده ٣٨ آن که شاکی به آن استناد نموده ھیچ گونه مالیات بر ارزش افزوده ای برای ارائه دھندگان خدمات از شھربازی و تفریحی در نظر گرفته نشده است لذا شوراھای اسلامی شھرھا اختیار وضع عوارض را به استناد بند ١6 ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراھا و ھمچنین آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض را دارا می باشد.

ھمچنین به استحضار می رساند در چندین مورد مؤدیان به موضوع و وصول عوارض در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا اعتراض نموده اند و اعضای کمیسیونھای ماده ٧٧ از مؤدیان درخواست نموده اند که در صورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تأییدیه آن را ارائه نمایند تا شامل عوارض نگردد که تاکنون ھیچ کدام از مؤدیان گواھی از سازمان امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض مزبور ارائه ننموده اند و این موضوع تأییدی بر مشمولیت آنان بر عوارض ارائه دھندگان خدمات شھربازی و تفریحی می باشند . علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی تقاضای رد درخواست نامبرده را دارد.»

در اجرای ماده٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠6٠١٠١٩٣ـ ١٣٩٧/٧/١١ ردیف ١5 از جدول مصوبه شماره 6٨٢١/ش الف ـ ١٣٩٧٩/4/٢٧ مبنی بر عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی وغیره مصوب شورای اسلامی شھر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به سایر مصوبات در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/٢٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ که در آن مقرر شده است، از ابتدای سال ١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و نظر به ماده 4 قانون مذکور که عوارض خدمات را تعیین کرده و در ماده 5 قانون فوق الذکر برقراری ھرگونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده 4 قانون تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع شده است و رأی شماره ٨٣٢ـ ١٣٨٧/١١/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھم مؤید این امر می باشد، لذا مصوبه شماره ٩٢٢٠/ش الف ـ ١٣٨٣/١٢/١6 به علت مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب ـ نظر به اینکه در ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراھای اسلامی شھرھا و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 5٢ قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع است و در بند (الف) ماده ٣٨ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خـدمات و مـأخذ محاسبه مالیات محسوب می گردد و مفاد رأی ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره ھای ١5١ـ ١٣٩٢/٢/٣٠ و 5٧٠ ـ ١٣٩5/٢/٢5 ھم مؤید این امر می باشد، بنابراین مصوبه شماره ٩٣/٣٩٩١/ص ـ ١٣٩٣/٨/٧ مستند بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران